การต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Airlangga (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Airlangga (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ให้การบรรยายในหัวข้อ "Managing Services and Activities for the International Students and Staff" แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานดังกล่าว จากนั้นบุคลากรของงานวิเทศสัมพันธ์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) นำผู้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะฯ รวมทั้งการดำเนินงานของหลักสูตรฯ การศึกษาดูงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การต้อนรับผู้บริหาร1
การต้อนรับผู้บริหาร2
การต้อนรับผู้บริหาร3
การต้อนรับผู้บริหาร4
การต้อนรับผู้บริหาร5
การต้อนรับผู้บริหาร6
การต้อนรับผู้บริหาร7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10