อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ครั้งที่ 2 ที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ การเตรียม ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง และเอกสารการสอน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อจัดเตรียมเอกสารการสอนที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ1
อบรมเชิงปฏิบัติการ2
อบรมเชิงปฏิบัติการ3
อบรมเชิงปฏิบัติการ4
อบรมเชิงปฏิบัติการ5
อบรมเชิงปฏิบัติการ6
อบรมเชิงปฏิบัติการ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10