นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทรงคะนอง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24 ในปี ค.ศ. 2021 – 2022 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการ กระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคะนอง จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นเดินทางไปวัดจากแดง เพื่อศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในการช่วยบริหารจัดการการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยทางวัดมีการนำขวดพลาสติกมาประยุกต์ทำเป็นผ้าบังสุกุล จีวร รีไซเคิล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน1
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน2
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน3
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน4
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน5
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10