พิธีเปิดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภา มหาวิทยาสัยมหิดล ให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ดุลยภาพครอบครัวไทย ใส่ใจความรุนแรง” และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ในหัวข้อ “ครอบครัวคุณภาพ สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา (Graph Hotels) กรุงเทพมหานครภายในงานมีการเสวนา เสวนาเรื่อง "ดุลยภาพครอบครัว สู่ความมั่นคงของมนุษย์" โดย นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพร อภินันทเวช จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นางสาวชนิดา สุวีรานนท์ เพจเรไรรายวัน และผู้ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพและความมั่นคงในครอบครัวไทย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมในปัจจุบันให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับสถาบันวิชาการด้านครอบครัว 

จัดโดยภาควิชาอนามัยครอบครัว  ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) 

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิดประชุมวิชาการ1
พิธีเปิดประชุมวิชาการ2
พิธีเปิดประชุมวิชาการ3
พิธีเปิดประชุมวิชาการ4
พิธีเปิดประชุมวิชาการ5
พิธีเปิดประชุมวิชาการ6
พิธีเปิดประชุมวิชาการ7
พิธีเปิดประชุมวิชาการ8
พิธีเปิดประชุมวิชาการ9
พิธีเปิดประชุมวิชาการ10
พิธีเปิดประชุมวิชาการ11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10