ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศไทยในพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว พร้อมทีมคณาจารย์ผู้สอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศไทย ในพิธีปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24 ในปี ค.ศ. 2021 – 2022 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมรับฟังการนำเสนอ1
ร่วมรับฟังการนำเสนอ2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10