เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร " การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานเปิดการอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Health Data Analytics for workers in Medicine and Healthcare Industries) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การของโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาชีวสถิติ ชั้น 1 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ สำหรับการจัดเก็บ การประยุกต์ใช้ข้อมูลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ประโยชน์จากการนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผนแก้ไขและป้องกันในอนาคตได้  จัดโดยภาควิชาชีวสถิติ 

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การวิเคราะห์ข้อมูล1
การวิเคราะห์ข้อมูล2
การวิเคราะห์ข้อมูล3
การวิเคราะห์ข้อมูล4
การวิเคราะห์ข้อมูล5
การวิเคราะห์ข้อมูล6
การวิเคราะห์ข้อมูล7
การวิเคราะห์ข้อมูล8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10