ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศฯ พร้อมกล่าวนโยบาย ความคาดหวังของการฝึกภาคสนามแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน และในฐานะผู้อำนวยการการฝึกปฏิบัติงานฯ กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกปฏิบัติงานฯ (การฝึกภาคสนาม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 8 เมษายน 2566 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน, วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา และวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 117 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ร่วมฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และชุมชนในเขตราชเทวี จำนวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7), ชุมชนแดงบุหงา, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนสระแก้ว และชุมชนหลังกรมทางหลวง

 

 

_MG_2761.JPG
12/7/2022 1:29:15 PM
Size (KB)  :  2,015 KB
_MG_2745.JPG
12/7/2022 10:18:36 AM
Size (KB)  :  8,625 KB
_MG_2731.JPG
12/7/2022 4:01:56 PM
Size (KB)  :  2,637 KB
_MG_2758.JPG
12/7/2022 1:28:53 PM
Size (KB)  :  1,819 KB
_MG_2766.JPG
12/7/2022 1:34:03 PM
Size (KB)  :  2,354 KB
_MG_2781.JPG
12/7/2022 1:30:37 PM
Size (KB)  :  2,574 KB
_MG_2791.JPG
12/7/2022 1:34:15 PM
Size (KB)  :  3,272 KB
_MG_2814.JPG
12/7/2022 1:31:53 PM
Size (KB)  :  2,862 KB
_MG_2821.JPG
12/7/2022 1:32:02 PM
Size (KB)  :  2,539 KB
_MG_2834.JPG
12/7/2022 11:49:36 AM
Size (KB)  :  6,255 KB
_MG_2844.JPG
12/7/2022 1:32:19 PM
Size (KB)  :  3,149 KB
_MG_2846.JPG
12/7/2022 1:32:29 PM
Size (KB)  :  3,145 KB
_MG_2850.JPG
12/7/2022 1:33:01 PM
Size (KB)  :  1,976 KB
_MG_2852.JPG
12/7/2022 1:33:11 PM
Size (KB)  :  2,454 KB
_MG_2879.JPG
12/7/2022 1:33:19 PM
Size (KB)  :  2,727 KB
_MG_2886.JPG
12/7/2022 1:33:28 PM
Size (KB)  :  2,272 KB
Pages:     1