ลงนามความร่วมมือกับ Timor-Leste

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และการศึกษาด้านหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Webex Meeting) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The Ministry of Health of Democratic Republic of Timor-Leste ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต หลังจากลงนามความร่วมมือแล้ว ทั้งสองสถาบันได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย

-----------------------------------

 

On December 13, 2022, Mahidol University, Faculty of Public Health by Assoc. Prof. Dr. Sarawut Thepanondh, Dean of Faculty of Public Health with Administrative Team and Director of Program participate in the Memorandum of Understanding Signing Ceremony for Academic Research and Performing Processing on Doctoral and Master (International Program) Cooperation via Webex Meeting between Mahidol University, Faculty of Public Health and The Ministry of Health of Democratic Republic of Timor-Leste, Republic of Timor-Leste. After the ceremony both institutions was discussion about the cooperation of both parties.

 

 

_MG_2901.JPG
12/13/2022 3:33:43 PM
Size (KB)  :  2,179 KB
_MG_3013.JPG
12/13/2022 3:35:16 PM
Size (KB)  :  3,350 KB
_MG_2891.JPG
12/13/2022 3:32:22 PM
Size (KB)  :  3,266 KB
_MG_2910.JPG
12/13/2022 9:57:22 AM
Size (KB)  :  6,969 KB
_MG_2926.JPG
12/13/2022 1:47:09 PM
Size (KB)  :  1,688 KB
_MG_2947.JPG
12/13/2022 2:19:56 PM
Size (KB)  :  2,161 KB
_MG_2949.JPG
12/13/2022 1:47:48 PM
Size (KB)  :  3,382 KB
_MG_2950.JPG
12/13/2022 10:07:50 AM
Size (KB)  :  8,085 KB
_MG_2959.JPG
12/13/2022 3:34:52 PM
Size (KB)  :  2,368 KB
_MG_2968.JPG
12/13/2022 10:16:34 AM
Size (KB)  :  6,293 KB
_MG_2970.JPG
12/13/2022 3:27:59 PM
Size (KB)  :  2,834 KB
_MG_2984.JPG
12/13/2022 10:32:56 AM
Size (KB)  :  7,488 KB
_MG_2987.JPG
12/13/2022 3:28:15 PM
Size (KB)  :  2,399 KB
_MG_2991.JPG
12/13/2022 10:33:48 AM
Size (KB)  :  6,847 KB
_MG_2995.JPG
12/13/2022 3:35:05 PM
Size (KB)  :  2,578 KB
_MG_2997.JPG
12/13/2022 10:35:38 AM
Size (KB)  :  7,181 KB
7.jpg
12/13/2022 3:22:10 PM
Size (KB)  :  184 KB
12.jpg
12/13/2022 1:30:09 PM
Size (KB)  :  163 KB
18.jpg
12/13/2022 1:33:05 PM
Size (KB)  :  169 KB
Pages:     1