โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ”

เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ” เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์สายวิชาการให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

_DSC0657.JPG
12/16/2022 10:17:53 AM
Size (KB)  :  2,813 KB
_DSC0649.JPG
12/16/2022 10:17:32 AM
Size (KB)  :  3,956 KB
_DSC0660.JPG
12/16/2022 9:10:58 AM
Size (KB)  :  11,658 KB
_DSC0665.JPG
12/16/2022 9:11:38 AM
Size (KB)  :  11,723 KB
_DSC0667.JPG
12/16/2022 9:11:50 AM
Size (KB)  :  11,897 KB
_DSC0669.JPG
12/16/2022 9:12:02 AM
Size (KB)  :  11,465 KB
_DSC0671.JPG
12/16/2022 9:12:08 AM
Size (KB)  :  9,361 KB
_DSC0637.JPG
12/16/2022 9:03:47 AM
Size (KB)  :  9,941 KB
_DSC0675.JPG
12/16/2022 9:12:38 AM
Size (KB)  :  10,834 KB
_DSC0677.JPG
12/16/2022 10:18:22 AM
Size (KB)  :  3,346 KB
_DSC0678.JPG
12/16/2022 10:18:33 AM
Size (KB)  :  3,188 KB
_DSC0680.JPG
12/16/2022 9:13:10 AM
Size (KB)  :  10,535 KB
_DSC0681.JPG
12/16/2022 10:22:52 AM
Size (KB)  :  3,198 KB
_DSC0683.JPG
12/16/2022 10:23:02 AM
Size (KB)  :  3,217 KB
_DSC0685.JPG
12/16/2022 10:23:12 AM
Size (KB)  :  3,284 KB
_DSC0686.JPG
12/16/2022 9:13:42 AM
Size (KB)  :  11,003 KB
_DSC0689.JPG
12/16/2022 10:23:35 AM
Size (KB)  :  3,084 KB
_DSC0692.JPG
12/16/2022 9:14:14 AM
Size (KB)  :  10,863 KB
_DSC0695.JPG
12/16/2022 9:14:26 AM
Size (KB)  :  10,925 KB
Pages:     1