ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิตด้าน Nutrition และมหาบัณฑิตด้าน Food Business

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิตด้าน Nutrition และมหาบัณฑิตด้าน Food Business โดยมีทีมบริหารและผู้แทนของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

การลงนามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและบริหารหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร และมหาบัณฑิตด้านการจัดการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณค่า ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและของโลก และส่งเสริมกระบวนการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการจัดการธุรกิจ

 

 

 

 

 

_DSC0780.JPG
12/19/2022 1:54:38 PM
Size (KB)  :  2,100 KB
_DSC0703.JPG
12/19/2022 1:26:02 PM
Size (KB)  :  2,820 KB
_DSC0704.JPG
12/19/2022 1:26:18 PM
Size (KB)  :  3,099 KB
_DSC0700.JPG
12/19/2022 1:46:29 PM
Size (KB)  :  2,864 KB
_DSC0707.JPG
12/19/2022 1:26:38 PM
Size (KB)  :  3,109 KB
_DSC0705.JPG
12/19/2022 1:26:28 PM
Size (KB)  :  2,820 KB
_DSC0709.JPG
12/19/2022 1:26:48 PM
Size (KB)  :  3,643 KB
_DSC0712.JPG
12/19/2022 1:27:07 PM
Size (KB)  :  3,246 KB
_DSC0714.JPG
12/19/2022 1:27:22 PM
Size (KB)  :  2,354 KB
_DSC0717.JPG
12/19/2022 1:28:52 PM
Size (KB)  :  3,460 KB
_DSC0720.JPG
12/19/2022 1:29:22 PM
Size (KB)  :  3,215 KB
_DSC0727.JPG
12/19/2022 1:47:09 PM
Size (KB)  :  2,479 KB
_DSC0729.JPG
12/19/2022 1:48:08 PM
Size (KB)  :  2,690 KB
_DSC0731.JPG
12/19/2022 1:48:19 PM
Size (KB)  :  2,439 KB
_DSC0734.JPG
12/19/2022 1:31:33 PM
Size (KB)  :  2,104 KB
_DSC0738.JPG
12/19/2022 1:32:51 PM
Size (KB)  :  3,191 KB
_DSC0739.JPG
12/19/2022 11:31:44 AM
Size (KB)  :  10,814 KB
_DSC0742.JPG
12/19/2022 1:33:24 PM
Size (KB)  :  2,114 KB
_DSC0744.JPG
12/19/2022 1:34:12 PM
Size (KB)  :  2,426 KB
_DSC0749.JPG
12/19/2022 1:49:22 PM
Size (KB)  :  2,407 KB
_DSC0752.JPG
12/19/2022 1:49:35 PM
Size (KB)  :  2,823 KB
_DSC0755.JPG
12/19/2022 1:50:05 PM
Size (KB)  :  2,271 KB
_DSC0757.JPG
12/19/2022 1:50:18 PM
Size (KB)  :  2,862 KB
_DSC0759.JPG
12/19/2022 1:50:27 PM
Size (KB)  :  2,652 KB
_DSC0760.JPG
12/19/2022 1:50:36 PM
Size (KB)  :  2,843 KB
_DSC0761.JPG
12/19/2022 1:50:46 PM
Size (KB)  :  2,654 KB
_DSC0763.JPG
12/19/2022 1:51:26 PM
Size (KB)  :  1,894 KB
_DSC0767.JPG
12/19/2022 1:52:10 PM
Size (KB)  :  2,801 KB
_DSC0771.JPG
12/19/2022 1:52:58 PM
Size (KB)  :  2,297 KB
_DSC0773.JPG
12/19/2022 1:53:12 PM
Size (KB)  :  2,736 KB
_DSC0776.JPG
12/19/2022 1:53:32 PM
Size (KB)  :  2,645 KB
Pages:     1