เตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม

 

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยรับฟังการบรรยายพิเศษ "ข้อมูลทั่วไปของชุมชนและการทำงานพัฒนาสาธารณสุขในเขตเมือง" วิทยากรโดย คุณพัชระกรพจน์ ศรีประสาร พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญ) หน่วยพยาบาลบริการชุมชน งานการพยาบาลสนับสนุนการรักษาพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และการบรรยายพิเศษ "การพัฒนาสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

780680.jpg
12/21/2022 3:14:00 PM
Size (KB)  :  471 KB
780681.jpg
12/21/2022 3:17:31 PM
Size (KB)  :  655 KB
_MG_3917.JPG
12/21/2022 9:52:16 AM
Size (KB)  :  6,483 KB
_MG_3923.JPG
12/21/2022 3:19:36 PM
Size (KB)  :  2,246 KB
_MG_3927.JPG
12/21/2022 3:02:40 PM
Size (KB)  :  1,722 KB
_MG_3928.JPG
12/21/2022 3:03:01 PM
Size (KB)  :  2,026 KB
_MG_3934.JPG
12/21/2022 3:03:52 PM
Size (KB)  :  2,231 KB
780678.jpg
12/21/2022 3:14:06 PM
Size (KB)  :  567 KB
_MG_3935.JPG
12/21/2022 3:04:08 PM
Size (KB)  :  1,898 KB
_MG_3945.JPG
12/21/2022 3:09:08 PM
Size (KB)  :  2,319 KB
_MG_3946.JPG
12/21/2022 10:08:12 AM
Size (KB)  :  5,388 KB
_MG_3947.JPG
12/21/2022 3:19:11 PM
Size (KB)  :  2,356 KB
_MG_3948.JPG
12/21/2022 3:18:46 PM
Size (KB)  :  2,193 KB
_MG_3949.JPG
12/21/2022 3:18:39 PM
Size (KB)  :  2,150 KB
_MG_3956.JPG
12/21/2022 3:18:15 PM
Size (KB)  :  2,145 KB
_MG_3958.JPG
12/21/2022 3:18:27 PM
Size (KB)  :  2,483 KB
_MG_3970.JPG
12/21/2022 3:15:38 PM
Size (KB)  :  2,416 KB
_MG_3971.JPG
12/21/2022 3:15:45 PM
Size (KB)  :  2,050 KB
_MG_3972.JPG
12/21/2022 3:16:02 PM
Size (KB)  :  2,008 KB
_MG_3973.JPG
12/21/2022 3:16:11 PM
Size (KB)  :  2,271 KB
_MG_3974.JPG
12/21/2022 3:16:26 PM
Size (KB)  :  2,213 KB
_MG_3975.JPG
12/21/2022 3:16:33 PM
Size (KB)  :  2,028 KB
_MG_3978.JPG
12/21/2022 11:22:42 AM
Size (KB)  :  5,626 KB
_MG_3991.JPG
12/21/2022 3:16:57 PM
Size (KB)  :  2,137 KB
_MG_3992.JPG
12/21/2022 3:17:07 PM
Size (KB)  :  2,301 KB
_MG_3998.JPG
12/21/2022 3:17:52 PM
Size (KB)  :  2,313 KB
Pages:     1