การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมฯ สรุปสาระการประชุมดังนี้

1. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 3 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งด้วยวิธีออนไลน์ โดยผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ได้แก่
1.1 คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.2 คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.3 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขธรรมนูญสภาคณบดีฯ พ.ศ. 2557
3. หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา วิชาการ ระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

 

_DSC0978.JPG
12/27/2022 10:02:20 AM
Size (KB)  :  1,831 KB
_DSC0980.JPG
12/27/2022 10:02:32 AM
Size (KB)  :  2,634 KB
_DSC0981.JPG
12/27/2022 10:02:48 AM
Size (KB)  :  2,355 KB
_DSC0982.JPG
12/27/2022 10:02:58 AM
Size (KB)  :  2,896 KB
_DSC0984.JPG
12/27/2022 10:03:10 AM
Size (KB)  :  2,899 KB
_DSC0987.JPG
12/27/2022 10:03:27 AM
Size (KB)  :  2,212 KB
_DSC0989.JPG
12/27/2022 10:03:47 AM
Size (KB)  :  2,982 KB
_DSC0991.JPG
12/27/2022 10:04:29 AM
Size (KB)  :  2,453 KB
Pages:     1