การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 4 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม และเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยทีมนักศึกษามีการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมนำเสนอกรอบการประเมินสุขภาวะชุมชน จากนั้นมีการบรรยาย หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องประเมินสุขภาวะชุมชน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน บรรยาย หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบริการสุขภาพในชุมชนเมือง” วิทยากรโดย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน และบรรยาย หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือประเมินสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง” วิทยากรโดย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

_MG_4947.JPG
1/4/2023 10:31:14 AM
Size (KB)  :  5,706 KB
_MG_4950.JPG
1/4/2023 10:32:20 AM
Size (KB)  :  5,081 KB
_MG_4952.JPG
1/4/2023 10:33:02 AM
Size (KB)  :  5,330 KB
_MG_4957.JPG
1/4/2023 3:54:01 PM
Size (KB)  :  2,075 KB
_MG_4958.JPG
1/4/2023 10:33:30 AM
Size (KB)  :  5,387 KB
_MG_4964.JPG
1/4/2023 10:33:56 AM
Size (KB)  :  5,267 KB
_MG_4965.JPG
1/4/2023 10:34:02 AM
Size (KB)  :  5,532 KB
_MG_4966.JPG
1/4/2023 10:34:18 AM
Size (KB)  :  4,990 KB
_MG_4969.JPG
1/4/2023 10:34:46 AM
Size (KB)  :  4,788 KB
_MG_4977.JPG
1/4/2023 10:40:16 AM
Size (KB)  :  5,538 KB
_MG_4983.JPG
1/4/2023 3:54:31 PM
Size (KB)  :  2,152 KB
_MG_4993.JPG
1/4/2023 11:02:14 AM
Size (KB)  :  4,765 KB
_MG_4996.JPG
1/4/2023 11:06:12 AM
Size (KB)  :  5,402 KB
_MG_5003.JPG
1/4/2023 3:55:06 PM
Size (KB)  :  2,189 KB
_MG_5012.JPG
1/4/2023 11:08:50 AM
Size (KB)  :  5,102 KB
_MG_5018.JPG
1/4/2023 4:02:27 PM
Size (KB)  :  2,209 KB
_MG_5022.JPG
1/4/2023 3:55:39 PM
Size (KB)  :  2,513 KB
_MG_5030.JPG
1/4/2023 11:14:04 AM
Size (KB)  :  5,425 KB
_MG_5031.JPG
1/4/2023 3:56:10 PM
Size (KB)  :  2,111 KB
_MG_5038.JPG
1/4/2023 3:56:55 PM
Size (KB)  :  1,478 KB
_MG_5040.JPG
1/4/2023 3:56:44 PM
Size (KB)  :  1,906 KB
_MG_5042.JPG
1/4/2023 3:57:05 PM
Size (KB)  :  2,598 KB
_MG_5054.JPG
1/4/2023 11:23:22 AM
Size (KB)  :  5,139 KB
_MG_5059.JPG
1/4/2023 3:58:16 PM
Size (KB)  :  2,176 KB
_MG_5060.JPG
1/4/2023 3:58:24 PM
Size (KB)  :  2,043 KB
_MG_5062.JPG
1/4/2023 11:28:38 AM
Size (KB)  :  4,529 KB
_MG_5073.JPG
1/4/2023 11:45:54 AM
Size (KB)  :  7,009 KB
_MG_5076.JPG
1/4/2023 11:46:10 AM
Size (KB)  :  6,374 KB
_MG_5087.JPG
1/4/2023 12:11:06 PM
Size (KB)  :  6,726 KB
_MG_5088.JPG
1/4/2023 3:59:46 PM
Size (KB)  :  2,558 KB
_MG_5098.JPG
1/4/2023 4:00:22 PM
Size (KB)  :  2,273 KB
_MG_5105.JPG
1/4/2023 4:00:29 PM
Size (KB)  :  3,146 KB
Pages:     1