ต้อนรับนักวิชาการอาคันตุกะ

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ Professor Emeritus Hiroshi Yoshioka สังกัด University of California, Irvine, School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในตำแหน่ง นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ ทำการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกับนักวิชาการอาคันตุกะ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ กับนักวิชาการอาคันตุกะ ดังกล่าว พิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

On January 11, 2023, the Faculty of Public Health at Mahidol University, led by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for Public Relations and Assoc. Prof. Dr. Duangrat Inthorn, Deputy Dean for Research, welcomed Professor Emeritus Hiroshi Yoshioka from the University of California, Irvine, School of Medicine from the United States. Professor Yoshioka will serve as a Visiting Professor at the Faculty of Public Health from January 6 to June 30, 2023. This visit is intended to promote collaboration and exchange of academic perspectives among faculty members, researchers, and staff of Mahidol University through research and publication activities.

 

 

 

 

1.jpg
1/24/2023 1:21:49 PM
Size (KB)  :  465 KB
2.jpg
1/24/2023 1:21:59 PM
Size (KB)  :  511 KB
3.jpg
1/24/2023 1:21:54 PM
Size (KB)  :  446 KB
4.jpg
1/24/2023 1:21:52 PM
Size (KB)  :  480 KB
5.jpg
1/24/2023 1:21:56 PM
Size (KB)  :  407 KB
6.jpg
1/24/2023 1:21:58 PM
Size (KB)  :  452 KB
7.jpg
1/24/2023 1:22:01 PM
Size (KB)  :  560 KB
Pages:     1