พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานตามกรอบ UKPSF

 

วันที่ 13 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเภท Senior Fellow โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ (UKPSF) ประเภท Senior Fellow ดังนี้
- รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี
- รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
- รองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
ขอบคุณภาพข่าว :
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
1/24/2023 1:45:48 PM
Size (KB)  :  275 KB
2.jpg
1/24/2023 1:45:50 PM
Size (KB)  :  199 KB
3.jpg
1/24/2023 1:45:51 PM
Size (KB)  :  201 KB
4.jpg
1/24/2023 1:45:54 PM
Size (KB)  :  227 KB
5.jpg
1/24/2023 1:45:56 PM
Size (KB)  :  604 KB
6.jpg
1/24/2023 1:45:58 PM
Size (KB)  :  539 KB
7.jpg
1/24/2023 1:45:59 PM
Size (KB)  :  591 KB
Pages:     1