งาน Proud of You Public Health Mahidol

 

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Proud of You Public Health Mahidol โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องคณาจารย์ บุคลากรที่ได้รับรางวัล เป็นการสร้างความผูกพันภายในองค์กร สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และผู้ที่มีผลงานด้านวิจัย และวิชาการดีเด่น ในการนี้ คณบดีมอบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ และบุคลากรผู้ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
- รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565
- รางวัล Dean SARAWUT Award
- รางวัลผู้มีความสามารถในการปรับตัวด้านการสอนดีเด่น (Agility Teaching Award) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
- รางวัลผู้มีผลงานทางด้านวิจัย และวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565
โดยมีทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.1.jpg
1/24/2023 11:26:45 AM
Size (KB)  :  628 KB
1.2.jpg
1/24/2023 11:26:43 AM
Size (KB)  :  685 KB
1.jpg
1/24/2023 11:27:39 AM
Size (KB)  :  253 KB
3.jpg
1/24/2023 11:26:47 AM
Size (KB)  :  575 KB
4.jpg
1/24/2023 11:28:12 AM
Size (KB)  :  401 KB
5.jpg
1/24/2023 11:27:42 AM
Size (KB)  :  246 KB
6.jpg
1/24/2023 11:28:14 AM
Size (KB)  :  425 KB
9.jpg
1/24/2023 11:29:01 AM
Size (KB)  :  436 KB
8.jpg
1/24/2023 11:29:14 AM
Size (KB)  :  407 KB
7.jpg
1/24/2023 11:27:45 AM
Size (KB)  :  504 KB
2.jpg
1/24/2023 11:27:34 AM
Size (KB)  :  474 KB
10.jpg
1/24/2023 11:28:41 AM
Size (KB)  :  494 KB
11.jpg
1/24/2023 11:29:33 AM
Size (KB)  :  353 KB
12.jpg
1/24/2023 11:30:36 AM
Size (KB)  :  285 KB
13.jpg
1/24/2023 11:29:57 AM
Size (KB)  :  381 KB
14.jpg
1/24/2023 11:29:03 AM
Size (KB)  :  354 KB
15.jpg
1/24/2023 11:30:24 AM
Size (KB)  :  355 KB
16.jpg
1/24/2023 11:28:39 AM
Size (KB)  :  393 KB
17.jpg
1/24/2023 11:28:38 AM
Size (KB)  :  532 KB
18.jpg
1/24/2023 11:26:39 AM
Size (KB)  :  675 KB
19.jpg
1/24/2023 11:26:54 AM
Size (KB)  :  530 KB
20.jpg
1/24/2023 11:29:10 AM
Size (KB)  :  280 KB
21.jpg
1/24/2023 11:27:02 AM
Size (KB)  :  592 KB
22.jpg
1/24/2023 11:29:05 AM
Size (KB)  :  325 KB
23.jpg
1/24/2023 11:27:23 AM
Size (KB)  :  505 KB
24.jpg
1/24/2023 11:27:26 AM
Size (KB)  :  530 KB
25.jpg
1/24/2023 11:28:16 AM
Size (KB)  :  662 KB
26.jpg
1/24/2023 11:30:09 AM
Size (KB)  :  535 KB
27.jpg
1/24/2023 11:30:01 AM
Size (KB)  :  423 KB
28.jpg
1/24/2023 11:26:52 AM
Size (KB)  :  507 KB
29.jpg
1/24/2023 11:27:28 AM
Size (KB)  :  548 KB
30.jpg
1/24/2023 11:30:17 AM
Size (KB)  :  433 KB
31.jpg
1/24/2023 11:29:45 AM
Size (KB)  :  320 KB
32.jpg
1/24/2023 11:28:58 AM
Size (KB)  :  354 KB
33.jpg
1/24/2023 11:29:37 AM
Size (KB)  :  291 KB
34.jpg
1/24/2023 11:29:35 AM
Size (KB)  :  424 KB
35.jpg
1/24/2023 11:30:11 AM
Size (KB)  :  348 KB
36.jpg
1/24/2023 11:28:33 AM
Size (KB)  :  536 KB
37.jpg
1/24/2023 11:26:58 AM
Size (KB)  :  651 KB
38.jpg
1/24/2023 11:29:07 AM
Size (KB)  :  330 KB
39.jpg
1/24/2023 11:30:22 AM
Size (KB)  :  355 KB
40.jpg
1/24/2023 11:30:39 AM
Size (KB)  :  372 KB
41.jpg
1/24/2023 11:29:09 AM
Size (KB)  :  305 KB
42.jpg
1/24/2023 11:29:18 AM
Size (KB)  :  263 KB
43.jpg
1/24/2023 11:27:11 AM
Size (KB)  :  487 KB
44.jpg
1/24/2023 11:28:29 AM
Size (KB)  :  585 KB
45.jpg
1/24/2023 11:28:21 AM
Size (KB)  :  520 KB
46.jpg
1/24/2023 11:29:43 AM
Size (KB)  :  373 KB
47.jpg
1/24/2023 11:30:13 AM
Size (KB)  :  367 KB
48.jpg
1/24/2023 11:29:16 AM
Size (KB)  :  254 KB
49.jpg
1/24/2023 11:29:28 AM
Size (KB)  :  320 KB
50.jpg
1/24/2023 11:27:09 AM
Size (KB)  :  491 KB
51.jpg
1/24/2023 11:29:58 AM
Size (KB)  :  313 KB
52.jpg
1/24/2023 11:30:15 AM
Size (KB)  :  401 KB
53.jpg
1/24/2023 11:26:56 AM
Size (KB)  :  527 KB
54.jpg
1/24/2023 11:29:42 AM
Size (KB)  :  287 KB
55.jpg
1/24/2023 11:26:51 AM
Size (KB)  :  522 KB
56.jpg
1/24/2023 11:29:51 AM
Size (KB)  :  311 KB
57.jpg
1/24/2023 11:30:05 AM
Size (KB)  :  430 KB
58.jpg
1/24/2023 11:28:31 AM
Size (KB)  :  625 KB
59.jpg
1/24/2023 11:29:55 AM
Size (KB)  :  421 KB
60.jpg
1/24/2023 11:28:51 AM
Size (KB)  :  284 KB
61.jpg
1/24/2023 11:27:17 AM
Size (KB)  :  464 KB
62.jpg
1/24/2023 11:29:25 AM
Size (KB)  :  275 KB
63.jpg
1/24/2023 11:30:40 AM
Size (KB)  :  376 KB
64.jpg
1/24/2023 11:28:43 AM
Size (KB)  :  569 KB
65.jpg
1/24/2023 11:30:20 AM
Size (KB)  :  301 KB
66.jpg
1/24/2023 11:27:13 AM
Size (KB)  :  598 KB
67.jpg
1/24/2023 11:29:12 AM
Size (KB)  :  262 KB
68.jpg
1/24/2023 11:29:19 AM
Size (KB)  :  245 KB
69.jpg
1/24/2023 11:29:39 AM
Size (KB)  :  290 KB
70.jpg
1/24/2023 11:27:31 AM
Size (KB)  :  602 KB
71.jpg
1/24/2023 11:29:32 AM
Size (KB)  :  286 KB
72.jpg
1/24/2023 11:29:21 AM
Size (KB)  :  277 KB
73.jpg
1/24/2023 11:27:04 AM
Size (KB)  :  515 KB
74.jpg
1/24/2023 11:26:37 AM
Size (KB)  :  722 KB
75.jpg
1/24/2023 11:27:08 AM
Size (KB)  :  458 KB
76.jpg
1/24/2023 11:29:47 AM
Size (KB)  :  325 KB
77.jpg
1/24/2023 11:30:00 AM
Size (KB)  :  425 KB
78.jpg
1/24/2023 11:28:54 AM
Size (KB)  :  337 KB
79.jpg
1/24/2023 11:27:36 AM
Size (KB)  :  603 KB
80.jpg
1/24/2023 11:28:49 AM
Size (KB)  :  308 KB
81.jpg
1/24/2023 11:30:07 AM
Size (KB)  :  572 KB
82.jpg
1/24/2023 11:30:26 AM
Size (KB)  :  417 KB
83.jpg
1/24/2023 11:28:26 AM
Size (KB)  :  613 KB
84.jpg
1/24/2023 11:28:47 AM
Size (KB)  :  338 KB
85.jpg
1/24/2023 11:29:23 AM
Size (KB)  :  303 KB
86.jpg
1/24/2023 11:28:45 AM
Size (KB)  :  328 KB
87.jpg
1/24/2023 11:29:00 AM
Size (KB)  :  329 KB
88.jpg
1/24/2023 11:28:53 AM
Size (KB)  :  267 KB
89.jpg
1/24/2023 11:29:30 AM
Size (KB)  :  328 KB
90.jpg
1/24/2023 11:28:56 AM
Size (KB)  :  348 KB
91.jpg
1/24/2023 11:30:32 AM
Size (KB)  :  371 KB
92.jpg
1/24/2023 11:26:41 AM
Size (KB)  :  647 KB
93.jpg
1/24/2023 11:28:23 AM
Size (KB)  :  623 KB
94.jpg
1/24/2023 11:27:06 AM
Size (KB)  :  663 KB
Pages:     1