โครงการอบรม "คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)"

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค แนวทางการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินตามมาตรฐาน MUPSF โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในโครงการอบรมฯ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานอนุกรรมการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน และข้อควรระวังเพื่อ
ลดความผิดพลาด" วิทยากรโดย คุณชานน ศรีบูรพาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมเอกสารเพื่อส่งขอรับการประเมิน ระดับคณะ" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การยื่นเอกสารการขอรับการประเมินระดับคุณภาพ MUPSF "เทคนิควิธีการเขียน การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน (เขียนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ)" ผู้ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และรองศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

 

23.jpg
1/24/2023 11:22:31 AM
Size (KB)  :  100 KB
19.jpg
1/24/2023 11:22:33 AM
Size (KB)  :  196 KB
1.jpg
1/24/2023 11:22:59 AM
Size (KB)  :  372 KB
2.jpg
1/24/2023 11:22:43 AM
Size (KB)  :  422 KB
4.jpg
1/24/2023 11:23:18 AM
Size (KB)  :  393 KB
17.jpg
1/24/2023 11:22:35 AM
Size (KB)  :  265 KB
5.jpg
1/24/2023 11:23:14 AM
Size (KB)  :  271 KB
6.jpg
1/24/2023 11:22:52 AM
Size (KB)  :  268 KB
7.jpg
1/24/2023 11:22:56 AM
Size (KB)  :  322 KB
8.jpg
1/24/2023 11:23:01 AM
Size (KB)  :  373 KB
9.jpg
1/24/2023 11:23:28 AM
Size (KB)  :  264 KB
10.jpg
1/24/2023 11:23:08 AM
Size (KB)  :  272 KB
11.jpg
1/24/2023 11:22:54 AM
Size (KB)  :  415 KB
12.jpg
1/24/2023 11:23:16 AM
Size (KB)  :  399 KB
13.jpg
1/24/2023 11:22:41 AM
Size (KB)  :  232 KB
14.jpg
1/24/2023 11:23:22 AM
Size (KB)  :  294 KB
15.jpg
1/24/2023 11:22:39 AM
Size (KB)  :  187 KB
16.jpg
1/24/2023 11:22:45 AM
Size (KB)  :  178 KB
18.jpg
1/24/2023 11:23:10 AM
Size (KB)  :  290 KB
20.jpg
1/24/2023 11:23:26 AM
Size (KB)  :  331 KB
21.jpg
1/24/2023 11:23:06 AM
Size (KB)  :  293 KB
22.jpg
1/24/2023 11:22:47 AM
Size (KB)  :  214 KB
24.jpg
1/24/2023 11:23:04 AM
Size (KB)  :  288 KB
3.jpg
1/24/2023 11:23:31 AM
Size (KB)  :  299 KB
Pages:     1