เตรียมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม (ก่อนลงพื้นที่ชุมชน) โดยนักศึกษานำเสนองานกลุ่ม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กรอบการประเมินสุขภาพชุมชน เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือ” โดยมีอาจารย์สนับสนุนวิชาการ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนักศึกษานำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือบริบทของชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
1/24/2023 10:21:47 AM
Size (KB)  :  260 KB
11.jpg
1/24/2023 11:18:44 AM
Size (KB)  :  293 KB
2.jpg
1/24/2023 10:22:07 AM
Size (KB)  :  315 KB
3.jpg
1/24/2023 10:21:57 AM
Size (KB)  :  1,239 KB
4.jpg
1/24/2023 10:22:02 AM
Size (KB)  :  400 KB
5.jpg
1/24/2023 10:21:49 AM
Size (KB)  :  1,105 KB
6.jpg
1/24/2023 11:18:02 AM
Size (KB)  :  275 KB
7.jpg
1/24/2023 11:18:14 AM
Size (KB)  :  429 KB
8.jpg
1/24/2023 11:17:34 AM
Size (KB)  :  1,291 KB
10.jpg
1/24/2023 11:17:47 AM
Size (KB)  :  1,256 KB
12.jpg
1/24/2023 11:17:26 AM
Size (KB)  :  404 KB
13.jpg
1/24/2023 11:17:20 AM
Size (KB)  :  1,477 KB
14.jpg
1/24/2023 11:17:54 AM
Size (KB)  :  367 KB
15.jpg
1/24/2023 11:17:05 AM
Size (KB)  :  1,145 KB
16.jpg
1/24/2023 11:16:57 AM
Size (KB)  :  400 KB
17.jpg
1/24/2023 11:18:53 AM
Size (KB)  :  1,105 KB
18.jpg
1/24/2023 11:18:37 AM
Size (KB)  :  988 KB
19.jpg
1/24/2023 10:22:00 AM
Size (KB)  :  1,074 KB
20.jpg
1/24/2023 11:18:31 AM
Size (KB)  :  264 KB
21.jpg
1/24/2023 10:22:04 AM
Size (KB)  :  299 KB
22.jpg
1/24/2023 11:18:00 AM
Size (KB)  :  330 KB
23.jpg
1/24/2023 10:22:10 AM
Size (KB)  :  332 KB
24.jpg
1/24/2023 10:21:53 AM
Size (KB)  :  452 KB
25.jpg
1/24/2023 10:22:09 AM
Size (KB)  :  1,175 KB
26.jpg
1/24/2023 10:21:55 AM
Size (KB)  :  252 KB
27.jpg
1/24/2023 11:18:39 AM
Size (KB)  :  348 KB
28.jpg
1/24/2023 11:18:48 AM
Size (KB)  :  349 KB
29.jpg
1/24/2023 10:21:58 AM
Size (KB)  :  1,043 KB
30.jpg
1/24/2023 11:17:08 AM
Size (KB)  :  1,139 KB
31.jpg
1/24/2023 11:17:13 AM
Size (KB)  :  1,319 KB
32.jpg
1/24/2023 11:17:11 AM
Size (KB)  :  1,251 KB
33.jpg
1/24/2023 11:17:02 AM
Size (KB)  :  1,150 KB
34.jpg
1/24/2023 11:18:57 AM
Size (KB)  :  339 KB
35.jpg
1/24/2023 11:18:11 AM
Size (KB)  :  916 KB
36.jpg
1/24/2023 11:17:17 AM
Size (KB)  :  1,469 KB
Pages:     1