สอบสัมภาษณ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/2

 

วันที่ 21 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1/2

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี กล่าวต้อนรับนักเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

และประธานหลักสูตร ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ ทั้ง 4 หลักสูตร

* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- FS สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
- CH สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- EH สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
- ND สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- OHสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

ขอบคุณภาพข่าว :
คณะทำงานสอบสัมภาษณ์ TCAS

 

 

 

 

8.jpg
1/24/2023 10:11:43 AM
Size (KB)  :  236 KB
25.jpg
1/24/2023 10:11:45 AM
Size (KB)  :  38 KB
7.jpg
1/24/2023 10:14:12 AM
Size (KB)  :  236 KB
1.jpg
1/24/2023 10:12:54 AM
Size (KB)  :  715 KB
2.jpg
1/24/2023 10:11:47 AM
Size (KB)  :  315 KB
3.jpg
1/24/2023 10:12:29 AM
Size (KB)  :  117 KB
4.jpg
1/24/2023 10:13:18 AM
Size (KB)  :  229 KB
5.jpg
1/24/2023 10:12:59 AM
Size (KB)  :  227 KB
6.jpg
1/24/2023 10:12:37 AM
Size (KB)  :  358 KB
9.jpg
1/24/2023 10:14:05 AM
Size (KB)  :  204 KB
10.jpg
1/24/2023 10:13:56 AM
Size (KB)  :  248 KB
11.jpg
1/24/2023 10:12:39 AM
Size (KB)  :  572 KB
12.jpg
1/24/2023 10:14:08 AM
Size (KB)  :  270 KB
13.jpg
1/24/2023 10:13:05 AM
Size (KB)  :  233 KB
14.jpg
1/24/2023 10:14:15 AM
Size (KB)  :  241 KB
15.jpg
1/24/2023 10:12:15 AM
Size (KB)  :  49 KB
16.jpg
1/24/2023 10:12:48 AM
Size (KB)  :  294 KB
17.jpg
1/24/2023 10:12:34 AM
Size (KB)  :  289 KB
18.jpg
1/24/2023 10:13:07 AM
Size (KB)  :  414 KB
19.jpg
1/24/2023 10:11:53 AM
Size (KB)  :  231 KB
20.jpg
1/24/2023 10:12:20 AM
Size (KB)  :  46 KB
21.jpg
1/24/2023 10:14:10 AM
Size (KB)  :  256 KB
22.jpg
1/24/2023 10:11:51 AM
Size (KB)  :  160 KB
23.jpg
1/24/2023 10:13:50 AM
Size (KB)  :  229 KB
24.jpg
1/24/2023 10:11:49 AM
Size (KB)  :  327 KB
26.jpg
1/24/2023 10:12:05 AM
Size (KB)  :  49 KB
27.jpg
1/24/2023 10:11:41 AM
Size (KB)  :  203 KB
28.jpg
1/24/2023 10:14:03 AM
Size (KB)  :  255 KB
29.jpg
1/24/2023 10:13:10 AM
Size (KB)  :  401 KB
30.jpg
1/24/2023 10:13:14 AM
Size (KB)  :  189 KB
327090611_520283803536653_2625688948387333343_n.jpg
1/24/2023 10:12:25 AM
Size (KB)  :  78 KB
327161866_1506286389882909_872833241152946275_n.jpg
1/24/2023 10:13:23 AM
Size (KB)  :  186 KB
327182705_583662279794337_4983889510792687458_n.jpg
1/24/2023 10:14:01 AM
Size (KB)  :  255 KB
327248262_1214065322541528_1598024964888637973_n.jpg
1/24/2023 10:13:59 AM
Size (KB)  :  254 KB
327270323_580521407256092_2482105487078717312_n.jpg
1/24/2023 10:13:48 AM
Size (KB)  :  203 KB
Pages:     1