อบรม เรื่อง การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

 

 

วันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรการอบรม เรื่อง การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เข้าร่วมอบรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย อาจารย์ประจำวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยติดเชื้อ สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม

 

 

_MG_5991.JPG
1/27/2023 1:30:00 PM
Size (KB)  :  3,573 KB
_MG_5967.JPG
1/27/2023 9:35:42 AM
Size (KB)  :  7,302 KB
_MG_6026.JPG
1/27/2023 10:12:48 AM
Size (KB)  :  5,685 KB
_MG_6019.JPG
1/27/2023 1:31:17 PM
Size (KB)  :  2,362 KB
_MG_6098.JPG
1/27/2023 11:29:10 AM
Size (KB)  :  7,478 KB
_MG_5969.JPG
1/27/2023 1:28:10 PM
Size (KB)  :  2,493 KB
_MG_5970.JPG
1/27/2023 1:28:30 PM
Size (KB)  :  2,510 KB
_MG_5971.JPG
1/27/2023 1:28:39 PM
Size (KB)  :  2,586 KB
_MG_5972.JPG
1/27/2023 1:29:04 PM
Size (KB)  :  2,123 KB
_MG_5974.JPG
1/27/2023 9:36:36 AM
Size (KB)  :  6,351 KB
_MG_5976.JPG
1/27/2023 9:36:38 AM
Size (KB)  :  6,345 KB
_MG_5977.JPG
1/27/2023 1:29:21 PM
Size (KB)  :  1,880 KB
_MG_5986.JPG
1/27/2023 9:47:40 AM
Size (KB)  :  7,867 KB
_MG_5990.JPG
1/27/2023 9:47:50 AM
Size (KB)  :  5,795 KB
_MG_6000.JPG
1/27/2023 1:30:14 PM
Size (KB)  :  2,234 KB
_MG_6001.JPG
1/27/2023 1:30:22 PM
Size (KB)  :  2,870 KB
_MG_6003.JPG
1/27/2023 9:49:12 AM
Size (KB)  :  5,871 KB
_MG_6006.JPG
1/27/2023 1:30:38 PM
Size (KB)  :  1,865 KB
_MG_6012.JPG
1/27/2023 1:30:52 PM
Size (KB)  :  2,978 KB
_MG_6013.JPG
1/27/2023 9:52:56 AM
Size (KB)  :  5,938 KB
_MG_6018.JPG
1/27/2023 1:31:02 PM
Size (KB)  :  3,427 KB
_MG_6023.JPG
1/27/2023 9:58:44 AM
Size (KB)  :  6,155 KB
_MG_6024.JPG
1/27/2023 1:31:33 PM
Size (KB)  :  1,732 KB
_MG_6029.JPG
1/27/2023 1:31:48 PM
Size (KB)  :  2,936 KB
_MG_6032.JPG
1/27/2023 1:32:01 PM
Size (KB)  :  2,071 KB
_MG_6037.JPG
1/27/2023 1:32:28 PM
Size (KB)  :  2,356 KB
_MG_6047.JPG
1/27/2023 11:03:04 AM
Size (KB)  :  8,275 KB
_MG_6051.JPG
1/27/2023 1:32:40 PM
Size (KB)  :  2,360 KB
_MG_6052.JPG
1/27/2023 1:32:50 PM
Size (KB)  :  2,664 KB
_MG_6057.JPG
1/27/2023 11:06:56 AM
Size (KB)  :  6,050 KB
_MG_6082.JPG
1/27/2023 1:33:17 PM
Size (KB)  :  2,549 KB
_MG_6083.JPG
1/27/2023 1:33:28 PM
Size (KB)  :  2,059 KB
_MG_6096.JPG
1/27/2023 1:33:36 PM
Size (KB)  :  2,674 KB
Pages:     1