ปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2/2565

 

วันที่ 6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2/2565 โดยมี นางพอตา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข แนะนำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ประธานหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย แนะนำหลักสูตร จากนั้นเป็นการแนะนำรายวิชา และกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” เพื่อเป็นการสร้างความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพอันดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings

 

1.jpg
1/24/2023 2:24:44 PM
Size (KB)  :  237 KB
2.jpg
1/24/2023 2:24:29 PM
Size (KB)  :  223 KB
3.jpg
1/24/2023 2:24:30 PM
Size (KB)  :  261 KB
4.jpg
1/24/2023 2:24:36 PM
Size (KB)  :  167 KB
5.jpg
1/24/2023 2:24:32 PM
Size (KB)  :  180 KB
6.jpg
1/24/2023 2:24:34 PM
Size (KB)  :  181 KB
7.jpg
1/24/2023 2:24:41 PM
Size (KB)  :  209 KB
8.jpg
1/24/2023 2:24:37 PM
Size (KB)  :  197 KB
9.jpg
1/24/2023 2:24:42 PM
Size (KB)  :  199 KB
10.jpg
1/24/2023 2:24:39 PM
Size (KB)  :  232 KB
11.jpg
1/24/2023 2:24:26 PM
Size (KB)  :  241 KB
12.jpg
1/24/2023 2:24:46 PM
Size (KB)  :  207 KB
Pages:     1