บรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” สำหรับผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้โครงการวิจัย/งานวิจัยที่สนใจตามสาขาวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนางานประจำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นวิทยากรผู้สอน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

_MG_7161.JPG
2/10/2023 2:33:57 PM
Size (KB)  :  1,951 KB
_MG_7163.JPG
2/10/2023 3:06:13 PM
Size (KB)  :  2,037 KB
_MG_7169.JPG
2/10/2023 2:01:40 PM
Size (KB)  :  6,396 KB
_MG_7173.JPG
2/10/2023 3:06:25 PM
Size (KB)  :  2,069 KB
_MG_7174.JPG
2/10/2023 2:35:08 PM
Size (KB)  :  2,151 KB
_MG_7175.JPG
2/10/2023 2:37:07 PM
Size (KB)  :  2,001 KB
_MG_7176.JPG
2/10/2023 2:38:46 PM
Size (KB)  :  1,994 KB
_MG_7177.JPG
2/10/2023 2:08:46 PM
Size (KB)  :  5,797 KB
_MG_7178.JPG
2/10/2023 2:08:58 PM
Size (KB)  :  5,154 KB
_MG_7180.JPG
2/10/2023 3:07:46 PM
Size (KB)  :  2,276 KB
_MG_7182.JPG
2/10/2023 2:09:56 PM
Size (KB)  :  6,636 KB
_MG_7185.JPG
2/10/2023 3:08:02 PM
Size (KB)  :  2,206 KB
_MG_7186.JPG
2/10/2023 3:08:16 PM
Size (KB)  :  1,960 KB
_MG_7188.JPG
2/10/2023 3:08:38 PM
Size (KB)  :  1,701 KB
_MG_7192.JPG
2/10/2023 3:09:10 PM
Size (KB)  :  2,297 KB
_MG_7193.JPG
2/10/2023 2:16:02 PM
Size (KB)  :  6,405 KB
_MG_7200.JPG
2/10/2023 2:17:18 PM
Size (KB)  :  5,040 KB
_MG_7203.JPG
2/10/2023 2:17:34 PM
Size (KB)  :  5,333 KB
_MG_7207.JPG
2/10/2023 2:54:16 PM
Size (KB)  :  4,849 KB
_MG_7208.JPG
2/10/2023 3:09:52 PM
Size (KB)  :  2,451 KB
_MG_7209.JPG
2/10/2023 3:10:00 PM
Size (KB)  :  2,397 KB
_MG_7211.JPG
2/10/2023 3:10:15 PM
Size (KB)  :  1,796 KB
_MG_7212.JPG
2/10/2023 2:59:58 PM
Size (KB)  :  6,563 KB
Pages:     1