นักศึกษา สม. (นานาชาติ) ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรหลักสูตรฯ นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี โดยมี แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคณะผู้แทนให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถานการณ์จริงของระบบสาธารณสุขไทย ทั้งทางด้านระบาดวิทยา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีสถานการณ์โควิด 19 การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 

ขอบคุณภาพข่าว :

หลักสูตร ส.ม.

 

 

330853358_730464882083693_4107057926967841752_n.jpg
2/15/2023 9:52:03 AM
Size (KB)  :  254 KB
330825485_499686735674399_3666394892989877522_n.jpg
2/15/2023 9:52:05 AM
Size (KB)  :  244 KB
329160157_932728278172845_5708079444070165659_n.jpg
2/15/2023 9:52:10 AM
Size (KB)  :  181 KB
329214588_1316320072262735_6657738645999997621_n.jpg
2/15/2023 9:52:12 AM
Size (KB)  :  267 KB
330986933_527158475951736_6183132888497033538_n.jpg
2/15/2023 9:52:07 AM
Size (KB)  :  165 KB
Pages:     1