บรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ แก่ผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีการบรรยายพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ ในหัวข้อ “ความสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

1.jpg
2/15/2023 9:47:16 AM
Size (KB)  :  376 KB
2.jpg
2/15/2023 9:47:10 AM
Size (KB)  :  473 KB
3.jpg
2/15/2023 9:47:21 AM
Size (KB)  :  262 KB
4.jpg
2/15/2023 9:47:14 AM
Size (KB)  :  316 KB
5.jpg
2/15/2023 9:47:18 AM
Size (KB)  :  302 KB
6.jpg
2/15/2023 9:47:12 AM
Size (KB)  :  422 KB
Pages:     1