อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมนำเสนอโครงการวิจัย/งานวิจัยที่สนใจตามสาขาวิชาชีพ เพื่อนำไปพัฒนางานประจำ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นวิทยากรผู้สอน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

_DSC0929.JPG
2/17/2023 2:14:12 PM
Size (KB)  :  2,045 KB
_DSC0933.JPG
2/17/2023 2:16:50 PM
Size (KB)  :  3,767 KB
_DSC0935.JPG
2/17/2023 2:17:11 PM
Size (KB)  :  2,749 KB
_DSC0938.JPG
2/17/2023 2:17:22 PM
Size (KB)  :  3,550 KB
_DSC0941.JPG
2/17/2023 2:17:47 PM
Size (KB)  :  2,864 KB
_DSC0942.JPG
2/17/2023 2:17:56 PM
Size (KB)  :  3,038 KB
_DSC0944.JPG
2/17/2023 2:18:06 PM
Size (KB)  :  2,799 KB
_DSC0947.JPG
2/17/2023 2:18:47 PM
Size (KB)  :  2,556 KB
_DSC0949.JPG
2/17/2023 1:01:58 PM
Size (KB)  :  10,175 KB
_DSC0950.JPG
2/17/2023 2:19:01 PM
Size (KB)  :  2,779 KB
_DSC0954.JPG
2/17/2023 2:19:10 PM
Size (KB)  :  2,669 KB
_DSC0956.JPG
2/17/2023 2:19:17 PM
Size (KB)  :  2,368 KB
_DSC0959.JPG
2/17/2023 2:20:30 PM
Size (KB)  :  2,597 KB
_DSC0962.JPG
2/17/2023 2:20:53 PM
Size (KB)  :  2,781 KB
_DSC0969.JPG
2/17/2023 2:21:01 PM
Size (KB)  :  2,221 KB
_DSC0973.JPG
2/17/2023 2:21:11 PM
Size (KB)  :  3,497 KB
_DSC0979.JPG
2/17/2023 2:21:34 PM
Size (KB)  :  2,902 KB
Pages:     1