นำระบบ SDH Digital Platform for Health and Wellbeing ซึ่งพัฒนาในการทำงานชุมชนเขตราชเทวี พญาไท

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา นำระบบ SDH Digital Platform for Health and Wellbeing ซึ่งพัฒนาในการทำงานชุมชนเขตราชเทวี พญาไท ร่วมกับย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ไปขยายผลในระบบบริการของ ศบส 67 และ รพ. ราชพิพัฒน์ กทม. เพื่อร่วมพัฒนาเจ้าหน้าที่และแกนนำชุมชนนำร่อง 4 ชุมชน เพื่อสร้างฐานข้อมูลสนับสนุนการสร้างธรรมนูญสุขภาพ นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะโดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นเจ้าของ สร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) ชะลอไตเสื่อม เขตทวีวัฒนา ในปี 2566” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสิรมสุขภาพป้องกันโรคมหานคร อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

1.jpg
3/9/2023 11:13:02 AM
Size (KB)  :  179 KB
2.jpg
3/9/2023 11:13:04 AM
Size (KB)  :  238 KB
3.jpg
3/9/2023 11:13:06 AM
Size (KB)  :  150 KB
4.jpg
3/9/2023 11:13:11 AM
Size (KB)  :  359 KB
5.jpg
3/9/2023 11:13:16 AM
Size (KB)  :  231 KB
6.jpg
3/9/2023 11:13:13 AM
Size (KB)  :  200 KB
7.jpg
3/9/2023 11:13:09 AM
Size (KB)  :  148 KB
8.jpg
3/9/2023 11:13:18 AM
Size (KB)  :  142 KB
Pages:     1