ดูงานในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย”

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีวสถิติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม และบุคลากร นำผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Health Data Analytics for Workers in Medicine and Healthcare Industries) ไปศึกษาดูงาน ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผู้แทนจากกรมควบคุมโรคและสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์จริง การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ
เวลา 09.30-11.30 น. “การเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอรายงานโรค” โดยทีมวิทยากรจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เวลา 13.00-15.00 น. “การจัดระบบฐานข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่” ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

 

1.jpg
3/9/2023 2:52:48 PM
Size (KB)  :  302 KB
2.jpg
3/9/2023 2:52:50 PM
Size (KB)  :  344 KB
3.jpg
3/9/2023 2:53:04 PM
Size (KB)  :  297 KB
4.jpg
3/9/2023 2:53:39 PM
Size (KB)  :  315 KB
5.jpg
3/9/2023 2:53:07 PM
Size (KB)  :  344 KB
6.jpg
3/9/2023 2:53:02 PM
Size (KB)  :  311 KB
7.jpg
3/9/2023 2:52:55 PM
Size (KB)  :  304 KB
8.jpg
3/9/2023 2:53:00 PM
Size (KB)  :  285 KB
9.jpg
3/9/2023 2:52:53 PM
Size (KB)  :  316 KB
10.jpg
3/9/2023 2:53:09 PM
Size (KB)  :  282 KB
11.jpg
3/9/2023 2:53:13 PM
Size (KB)  :  446 KB
12.jpg
3/9/2023 2:54:02 PM
Size (KB)  :  292 KB
13.jpg
3/9/2023 2:53:53 PM
Size (KB)  :  285 KB
14.jpg
3/9/2023 2:53:30 PM
Size (KB)  :  395 KB
15.jpg
3/9/2023 2:53:16 PM
Size (KB)  :  376 KB
16.jpg
3/9/2023 2:53:19 PM
Size (KB)  :  273 KB
17.jpg
3/9/2023 2:53:33 PM
Size (KB)  :  317 KB
18.jpg
3/9/2023 2:53:50 PM
Size (KB)  :  412 KB
19.jpg
3/9/2023 2:53:28 PM
Size (KB)  :  374 KB
20.jpg
3/9/2023 2:53:26 PM
Size (KB)  :  409 KB
21.jpg
3/9/2023 2:53:36 PM
Size (KB)  :  374 KB
22.jpg
3/9/2023 2:53:11 PM
Size (KB)  :  287 KB
Pages:     1