บรรยายพิเศษ “บทบาทครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพ” และ “ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยวัยสูงอายุ”

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายพิเศษทางด้านปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย หัวข้อ “บทบาทครอบครัวกับการส่งเสริมสุขภาพ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยวัยสูงอายุ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

2.jpg
4/4/2023 9:47:20 AM
Size (KB)  :  412 KB
5.jpg
4/4/2023 9:47:22 AM
Size (KB)  :  414 KB
4.jpg
4/4/2023 9:47:24 AM
Size (KB)  :  336 KB
1.jpg
4/4/2023 9:47:26 AM
Size (KB)  :  284 KB
3.jpg
4/4/2023 9:47:19 AM
Size (KB)  :  48 KB
Pages:     1