หารือการทำหลักสูตร Wellness Academic และการวิจัย

 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมด้วยทีมบริหาร และศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Professor Dr.Yuriy Nalapko, Professor Dr.Olha Nishkumai จาก European Wellness และ Mr.Jacky Ong The Founder President ของ CISW European Wellness World Thailand ณ ห้องประชุมปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีความสนใจเกี่ยวกับการทำหลักสูตร Wellness Academic ทั้งระดับปริญญา และประกาศนียบัตร ในระดับนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติร่วมกันในอนาคต

 

 

1.jpg
4/4/2023 10:40:57 AM
Size (KB)  :  499 KB
2.jpg
4/4/2023 10:40:59 AM
Size (KB)  :  462 KB
3.jpg
4/4/2023 10:41:00 AM
Size (KB)  :  579 KB
4.jpg
4/4/2023 10:41:19 AM
Size (KB)  :  489 KB
5.jpg
4/4/2023 10:41:04 AM
Size (KB)  :  472 KB
6.jpg
4/4/2023 10:41:10 AM
Size (KB)  :  417 KB
7.jpg
4/4/2023 10:41:02 AM
Size (KB)  :  451 KB
8.jpg
4/4/2023 10:41:09 AM
Size (KB)  :  471 KB
9.jpg
4/4/2023 10:41:06 AM
Size (KB)  :  442 KB
Pages:     1