อบรมแก่ผู้อบรมจาก สปป.ลาว : บรรยายพิเศษปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรการสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในหัวข้อ “ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยรุ่น” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกุล จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยวัยทำงาน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

1.jpg
4/11/2023 9:13:30 AM
Size (KB)  :  408 KB
5.jpg
4/11/2023 9:12:06 AM
Size (KB)  :  361 KB
4.jpg
4/11/2023 9:13:39 AM
Size (KB)  :  383 KB
2.jpg
4/11/2023 9:13:37 AM
Size (KB)  :  260 KB
Pages:     1