บรรยาย “ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยรุ่น”

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรการสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในหัวข้อ “ปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยรุ่น” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

4.jpg
4/4/2023 11:07:07 AM
Size (KB)  :  388 KB
2.jpg
4/4/2023 11:07:05 AM
Size (KB)  :  277 KB
1.jpg
4/4/2023 11:07:38 AM
Size (KB)  :  366 KB
3.jpg
4/4/2023 11:07:03 AM
Size (KB)  :  467 KB
Pages:     1