เตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยอาจารย์สนับสนุนวิชาการรับฟังพร้อมให้คำเสนอแนะแก่ทีมนักศึกษาในการนำเสนอข้อมูลกรอบการประเมิน เครื่องชี้วัด เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมนำเสนอแผนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (Gantt Chart) ในพื้นที่ชุมชน ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

38.jpg
4/11/2023 11:24:56 AM
Size (KB)  :  112 KB
2.jpg
4/11/2023 11:23:50 AM
Size (KB)  :  281 KB
5.jpg
4/11/2023 11:24:27 AM
Size (KB)  :  276 KB
7.jpg
4/11/2023 11:24:18 AM
Size (KB)  :  247 KB
1.jpg
4/11/2023 11:26:25 AM
Size (KB)  :  89 KB
3.jpg
4/11/2023 11:25:01 AM
Size (KB)  :  143 KB
4.jpg
4/11/2023 11:25:03 AM
Size (KB)  :  153 KB
6.jpg
4/11/2023 11:24:41 AM
Size (KB)  :  253 KB
8.jpg
4/11/2023 11:23:56 AM
Size (KB)  :  262 KB
9.jpg
4/11/2023 11:25:44 AM
Size (KB)  :  124 KB
14.jpg
4/11/2023 11:26:11 AM
Size (KB)  :  153 KB
31.jpg
4/11/2023 11:26:18 AM
Size (KB)  :  39 KB
10.jpg
4/11/2023 11:24:51 AM
Size (KB)  :  332 KB
11.jpg
4/11/2023 11:24:10 AM
Size (KB)  :  267 KB
12.jpg
4/11/2023 11:25:40 AM
Size (KB)  :  136 KB
13.jpg
4/11/2023 11:24:43 AM
Size (KB)  :  167 KB
15.jpg
4/11/2023 11:24:45 AM
Size (KB)  :  237 KB
16.jpg
4/11/2023 11:25:05 AM
Size (KB)  :  152 KB
17.jpg
4/11/2023 11:25:37 AM
Size (KB)  :  143 KB
18.jpg
4/11/2023 11:24:16 AM
Size (KB)  :  218 KB
19.jpg
4/11/2023 11:24:34 AM
Size (KB)  :  270 KB
20.jpg
4/11/2023 11:24:03 AM
Size (KB)  :  310 KB
21.jpg
4/11/2023 11:24:53 AM
Size (KB)  :  233 KB
22.jpg
4/11/2023 11:23:58 AM
Size (KB)  :  292 KB
23.jpg
4/11/2023 11:24:21 AM
Size (KB)  :  177 KB
24.jpg
4/11/2023 11:25:42 AM
Size (KB)  :  116 KB
25.jpg
4/11/2023 11:26:15 AM
Size (KB)  :  77 KB
26.jpg
4/11/2023 11:24:00 AM
Size (KB)  :  328 KB
27.jpg
4/11/2023 11:24:48 AM
Size (KB)  :  269 KB
28.jpg
4/11/2023 11:23:48 AM
Size (KB)  :  102 KB
42.jpg
4/11/2023 11:24:58 AM
Size (KB)  :  107 KB
29.jpg
4/11/2023 11:24:13 AM
Size (KB)  :  218 KB
30.jpg
4/11/2023 11:24:30 AM
Size (KB)  :  275 KB
32.jpg
4/11/2023 11:24:05 AM
Size (KB)  :  315 KB
33.jpg
4/11/2023 11:26:09 AM
Size (KB)  :  138 KB
34.jpg
4/11/2023 11:26:27 AM
Size (KB)  :  73 KB
35.jpg
4/11/2023 11:24:24 AM
Size (KB)  :  220 KB
36.jpg
4/11/2023 11:24:39 AM
Size (KB)  :  346 KB
37.jpg
4/11/2023 11:24:36 AM
Size (KB)  :  248 KB
39.jpg
4/11/2023 11:24:07 AM
Size (KB)  :  263 KB
40.jpg
4/11/2023 11:26:01 AM
Size (KB)  :  111 KB
41.jpg
4/11/2023 11:25:11 AM
Size (KB)  :  160 KB
44.jpg
4/11/2023 11:25:08 AM
Size (KB)  :  112 KB
43.jpg
4/11/2023 11:23:53 AM
Size (KB)  :  307 KB
Pages:     1