บรรยายพิเศษ “งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวช้อง”

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรการสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวช้อง” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลักการด้านการยศาสตร์ แนวทางเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และตัวอย่างการดำเนินงานของสถานประกอบการในประเทศไทย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

1.jpg
4/11/2023 4:18:43 PM
Size (KB)  :  264 KB
2.jpg
4/11/2023 4:18:41 PM
Size (KB)  :  424 KB
3.jpg
4/11/2023 4:18:46 PM
Size (KB)  :  387 KB
4.jpg
4/11/2023 4:18:57 PM
Size (KB)  :  290 KB
5.jpg
4/11/2023 3:29:05 PM
Size (KB)  :  352 KB
6.jpg
4/11/2023 4:19:00 PM
Size (KB)  :  342 KB
7.jpg
4/11/2023 4:18:55 PM
Size (KB)  :  335 KB
Pages:     1