บรรยาย “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการบรรยาย “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมโครงการวิจัย/งานวิจัยที่สนใจตามสาขาวิชาชีพ สามารถนำไปพัฒนางานประจำและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นวิทยากรผู้สอนและให้คำปรึกษาโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

8.jpg
4/12/2023 2:32:49 PM
Size (KB)  :  406 KB
1.jpg
4/12/2023 2:32:40 PM
Size (KB)  :  339 KB
2.jpg
4/12/2023 2:28:14 PM
Size (KB)  :  339 KB
3.jpg
4/12/2023 2:32:39 PM
Size (KB)  :  358 KB
4.jpg
4/12/2023 2:32:45 PM
Size (KB)  :  330 KB
5.jpg
4/12/2023 2:32:42 PM
Size (KB)  :  400 KB
6.jpg
4/12/2023 2:32:53 PM
Size (KB)  :  507 KB
7.jpg
4/12/2023 2:30:02 PM
Size (KB)  :  381 KB
9.jpg
4/12/2023 2:32:51 PM
Size (KB)  :  358 KB
10.jpg
4/12/2023 2:32:55 PM
Size (KB)  :  407 KB
11.jpg
4/12/2023 2:30:04 PM
Size (KB)  :  400 KB
12.jpg
4/12/2023 2:32:47 PM
Size (KB)  :  520 KB
13.jpg
4/12/2023 2:28:16 PM
Size (KB)  :  405 KB
14.jpg
4/12/2023 2:29:58 PM
Size (KB)  :  225 KB
Pages:     1