อบรมแก่ สปป.ลาว หัวข้อด้านกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายด้านกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หัวข้อ “กระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: แนวคิดและการประยุกต์ใช้" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

7.jpg

8.jpg

Pages:     1