อบรมแก่สปป.ลาว หัวข้อปัญหาสาธารณสุขกับพฤติกรรมสุขภาพปัจจัยกำหนดพฤติกรรมสุขภาพ”

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “ปัญหาสาธารณสุขกับพฤติกรรมสุขภาพปัจจัยกำหนดพฤติกรรมสุขภาพ” จากนั้นฝึกปฏิบัติงานกลุ่มการวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมสุขภาพ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา เบญจกุล ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

2.jpg
4/18/2023 10:13:12 AM
Size (KB)  :  114 KB
1.jpg
4/18/2023 10:13:15 AM
Size (KB)  :  437 KB
3.jpg
4/18/2023 10:13:08 AM
Size (KB)  :  109 KB
4.jpg
4/18/2023 10:13:10 AM
Size (KB)  :  119 KB
Pages:     1