แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐาน Scopus”

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมเปิดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐาน Scopus” วิทยากรโดย คุณโชติกา วีระพงษ์ บรรณารักษ์ และคุณกฤตยา ติณนรเศรษฐ์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการสืบค้นข้อมูล และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลจากฐาน Scopus ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
4/18/2023 10:19:24 AM
Size (KB)  :  243 KB
2.jpg
4/18/2023 10:19:15 AM
Size (KB)  :  334 KB
3.jpg
4/18/2023 10:19:17 AM
Size (KB)  :  407 KB
4.jpg
4/18/2023 10:19:26 AM
Size (KB)  :  307 KB
5.jpg
4/18/2023 10:19:22 AM
Size (KB)  :  365 KB
6.jpg
4/18/2023 10:19:20 AM
Size (KB)  :  343 KB
7.jpg
4/18/2023 10:19:19 AM
Size (KB)  :  291 KB
Pages:     1