"โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)" รุ่นที่ 5

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP)" รุ่นที่ 5

 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “Leader: From 3 Kingdoms to 21st Century” และรับฟังการนำเสนอโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีและผู้อำนวยการส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

โครงการอบรมฯ ครั้งนี้ จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ให้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีและผู้อำนวยการส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะ และมุมมองด้านการบริหารจัดการระดับสูง ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อเปิดมุมมองและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูง ได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีของงานบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กระตุ้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่าและสร้างความสำคัญของการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในองค์รวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ขอบคุณภาพจาก

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

329015405_507454731471795_6294898805490642624_n.jpg
2/6/2023 3:34:32 PM
Size (KB)  :  161 KB
329223186_880366689903124_7496718425199541419_n.jpg
2/6/2023 3:34:37 PM
Size (KB)  :  103 KB
329221041_551994726989667_8173161582755280725_n.jpg
2/6/2023 3:34:45 PM
Size (KB)  :  165 KB
Pages:     1