“พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023”

 

 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหารและคณาจารย์ผู้แลหลักสูตรฯ ของคณะเข้าร่วม “พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังช์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคุณคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมฯ จากนั้นรับชมวีดิทัศน์ "พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" การบรรยายเรื่อง "พระราชกรณียทัศน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" โดย พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมแนะนำกำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2023 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และด้านสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพในการทำวิจัย และเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2566

 

 

 

2.jpg
2/6/2023 3:39:40 PM
Size (KB)  :  536 KB
1.jpg
2/6/2023 3:39:56 PM
Size (KB)  :  577 KB
3.jpg
2/6/2023 3:38:26 PM
Size (KB)  :  466 KB
4.jpg
2/6/2023 3:38:22 PM
Size (KB)  :  510 KB
5.jpg
2/6/2023 3:38:28 PM
Size (KB)  :  422 KB
6.jpg
2/6/2023 3:39:52 PM
Size (KB)  :  557 KB
7.jpg
2/6/2023 3:39:04 PM
Size (KB)  :  564 KB
8.jpg
2/6/2023 3:38:19 PM
Size (KB)  :  466 KB
9.jpg
2/6/2023 3:39:44 PM
Size (KB)  :  588 KB
10.jpg
2/6/2023 3:39:14 PM
Size (KB)  :  494 KB
11.jpg
2/6/2023 3:39:02 PM
Size (KB)  :  491 KB
12.jpg
2/6/2023 3:39:21 PM
Size (KB)  :  611 KB
13.jpg
2/6/2023 3:38:38 PM
Size (KB)  :  444 KB
14.jpg
2/6/2023 3:39:54 PM
Size (KB)  :  539 KB
15.jpg
2/6/2023 3:38:24 PM
Size (KB)  :  443 KB
16.jpg
2/6/2023 3:39:42 PM
Size (KB)  :  574 KB
17.jpg
2/6/2023 3:39:06 PM
Size (KB)  :  569 KB
18.jpg
2/6/2023 3:40:03 PM
Size (KB)  :  476 KB
19.jpg
2/6/2023 3:39:48 PM
Size (KB)  :  585 KB
20.jpg
2/6/2023 3:40:09 PM
Size (KB)  :  492 KB
21.jpg
2/6/2023 3:39:10 PM
Size (KB)  :  628 KB
22.jpg
2/6/2023 3:38:44 PM
Size (KB)  :  437 KB
23.jpg
2/6/2023 3:38:56 PM
Size (KB)  :  547 KB
24.jpg
2/6/2023 3:38:53 PM
Size (KB)  :  639 KB
25.jpg
2/6/2023 3:40:17 PM
Size (KB)  :  478 KB
26.jpg
2/6/2023 3:39:24 PM
Size (KB)  :  571 KB
27.jpg
2/6/2023 3:38:50 PM
Size (KB)  :  465 KB
28.jpg
2/6/2023 3:38:59 PM
Size (KB)  :  520 KB
29.jpg
2/6/2023 3:39:50 PM
Size (KB)  :  565 KB
30.jpg
2/6/2023 3:38:48 PM
Size (KB)  :  359 KB
31.jpg
2/6/2023 3:39:46 PM
Size (KB)  :  587 KB
32.jpg
2/6/2023 3:38:41 PM
Size (KB)  :  656 KB
33.jpg
2/6/2023 3:39:29 PM
Size (KB)  :  540 KB
34.jpg
2/6/2023 3:38:17 PM
Size (KB)  :  595 KB
Pages:     1