โครงการสัมมนาอาจารย์รุุ่นใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสอนและการเสริมสร้างพลังทีม”

 

 

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาอาจารย์รุุ่นใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสอนและการเสริมสร้างพลังทีม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เปิดโครงการสัมมนาฯ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการสัมมนาเพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผน การออกแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ พัฒนาทางวิชาการให้ทันสมัยสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันอันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

การสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “การเสริมสร้างพลังทีม: การสื่อสารเชิงบวก” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และทีม การบรรยายพิเศษ “สอนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ: เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม และกิจกรรมสุนทรียสนทนากับคณบดีและทีมบริหาร เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ และการทัศนศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_29.jpg
2/9/2023 9:05:14 AM
Size (KB)  :  454 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_19.jpg
2/9/2023 9:04:08 AM
Size (KB)  :  182 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_0.jpg
2/9/2023 9:01:07 AM
Size (KB)  :  309 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_1.jpg
2/9/2023 9:01:39 AM
Size (KB)  :  424 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_3.jpg
2/9/2023 9:01:50 AM
Size (KB)  :  476 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_2.jpg
2/8/2023 11:17:44 AM
Size (KB)  :  621 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_5.jpg
2/8/2023 11:17:46 AM
Size (KB)  :  744 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_6.jpg
2/9/2023 9:02:05 AM
Size (KB)  :  456 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_7.jpg
2/9/2023 9:02:14 AM
Size (KB)  :  346 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_8.jpg
2/8/2023 11:17:48 AM
Size (KB)  :  645 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_9.jpg
2/8/2023 11:17:48 AM
Size (KB)  :  707 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_11.jpg
2/8/2023 11:17:50 AM
Size (KB)  :  812 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_12.jpg
2/8/2023 11:17:51 AM
Size (KB)  :  872 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_13.jpg
2/8/2023 11:17:52 AM
Size (KB)  :  884 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_15.jpg
2/8/2023 11:17:53 AM
Size (KB)  :  749 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_16.jpg
2/8/2023 11:17:53 AM
Size (KB)  :  740 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_17.jpg
2/8/2023 11:17:54 AM
Size (KB)  :  881 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_18.jpg
2/8/2023 11:17:55 AM
Size (KB)  :  908 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_21.jpg
2/8/2023 11:17:57 AM
Size (KB)  :  796 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_22.jpg
2/9/2023 9:04:34 AM
Size (KB)  :  372 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_23.jpg
2/8/2023 11:17:58 AM
Size (KB)  :  714 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_24.jpg
2/8/2023 11:17:59 AM
Size (KB)  :  960 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_25.jpg
2/8/2023 11:17:59 AM
Size (KB)  :  643 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_26.jpg
2/8/2023 11:18:00 AM
Size (KB)  :  785 KB
LINE_ALBUM_สัมนาสูงเนิน_230208_27.jpg
2/8/2023 11:18:00 AM
Size (KB)  :  956 KB
Pages:     1