ศึกษาดูงาน ด้าน Cardiovascular or Coronary Catheter

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำ Assoc. Prof. Dr. Takashi Yamano, Visiting Professor และ Dr. Akira Taruya อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด จาก Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ร่วมทำวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับ คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Emeritus Hiroshi Yoshioka, Visiting Professor จาก University of California, Irvine ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Cardiovascular or Coronary Catheter ณ ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมทาบอลึซึม (CVMC) โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

Study visit for Cardiovascular or Coronary Catheter

 

On February 7, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH) researchers collaborated with Wakayama Medical University's Assoc. Prof. Dr. Takashi Yamano, visiting scholar, and Dr. Akira Taruya, internal medicine specialist in cardiovascular disease. The topic is entitled “Study Visit for Cardiovascular or Coronary Catheter” at the Cardiovascular Metabolic Center – CVMC, Ramathibodi Hospital. Speaker is Asst. Prof. Dr. Pakorn Chantanamatta, Head, Divishion of Cardiology. In attendance was also Prof. Emeritus Hiroshi Yoshioka, Visiting Professor from University of California, Irvine, USA. Representing MUPH was Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations.

 

 

1.jpg
2/9/2023 3:26:11 PM
Size (KB)  :  672 KB
2.jpg
2/9/2023 3:26:14 PM
Size (KB)  :  467 KB
3.jpg
2/9/2023 3:26:16 PM
Size (KB)  :  683 KB
4.jpg
2/9/2023 3:26:18 PM
Size (KB)  :  517 KB
Pages:     1