อบรมบุคลากรจาก สปป.ลาว “ตัวอย่างการดำเนินโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน”

 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “ตัวอย่างการดำเนินโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
จากนั้น บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไปศึกษาดูงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และร่วมกิจกรรม “สืบสร้างสุข (Health Detective)” โดย ทีมวิทยากรให้การต้อนรับ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

8.jpg
3/15/2023 3:31:55 PM
Size (KB)  :  373 KB
10.jpg
3/15/2023 3:32:02 PM
Size (KB)  :  276 KB
3.jpg
3/15/2023 3:32:00 PM
Size (KB)  :  296 KB
5.jpg
3/15/2023 3:32:04 PM
Size (KB)  :  317 KB
9.jpg
3/15/2023 3:31:58 PM
Size (KB)  :  296 KB
2.jpg
3/15/2023 3:32:24 PM
Size (KB)  :  219 KB
1.jpg
3/15/2023 3:32:21 PM
Size (KB)  :  133 KB
4.jpg
3/15/2023 3:32:19 PM
Size (KB)  :  200 KB
6.jpg
3/15/2023 3:32:07 PM
Size (KB)  :  235 KB
7.jpg
3/15/2023 3:32:16 PM
Size (KB)  :  236 KB
Pages:     1