บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสูง”

 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสูง” จัดโดย สถานวิจัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคแนวทางการสร้างผลงานวิจัย พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายวิชาการต่อไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

 

1.jpg
3/16/2023 11:23:42 AM
Size (KB)  :  85 KB
5.jpg
3/16/2023 11:23:47 AM
Size (KB)  :  77 KB
7.jpg
3/16/2023 11:23:54 AM
Size (KB)  :  189 KB
3.jpg
3/16/2023 11:23:56 AM
Size (KB)  :  107 KB
4.jpg
3/16/2023 11:24:01 AM
Size (KB)  :  126 KB
6.jpg
3/16/2023 11:23:49 AM
Size (KB)  :  102 KB
2.jpg
3/16/2023 11:23:52 AM
Size (KB)  :  134 KB
8.jpg
3/16/2023 11:24:00 AM
Size (KB)  :  139 KB
9.jpg
3/16/2023 11:23:45 AM
Size (KB)  :  171 KB
10.jpg
3/16/2023 11:23:58 AM
Size (KB)  :  126 KB
Pages:     1