อบรมบุคลากรจาก สปป.ลาว “แนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล”

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

5.jpg
3/29/2023 1:18:15 PM
Size (KB)  :  126 KB
1.jpg
3/29/2023 1:18:17 PM
Size (KB)  :  297 KB
2.jpg
3/29/2023 1:18:22 PM
Size (KB)  :  368 KB
3.jpg
3/29/2023 1:18:26 PM
Size (KB)  :  385 KB
4.jpg
3/29/2023 1:18:24 PM
Size (KB)  :  322 KB
Pages:     1