อบรมบุคลากรจาก สปป.ลาว "ภาพรวมด้านสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล"

 

วันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมด้านสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล" และ "การสำมะโน การสำรวจด้วยตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลสุขภาพและสถิติพื้นฐาน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

3.jpg
3/29/2023 4:19:14 PM
Size (KB)  :  126 KB
2.jpg
3/29/2023 4:19:16 PM
Size (KB)  :  211 KB
1.jpg
3/29/2023 4:19:24 PM
Size (KB)  :  375 KB
4.jpg
3/29/2023 4:19:19 PM
Size (KB)  :  378 KB
5.jpg
3/29/2023 4:19:21 PM
Size (KB)  :  335 KB
Pages:     1