คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม “การรับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์”

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การรับมือ PM2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์” ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, ดร.ศักดา ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

การเสวนาในครั้งนี้ เน้นการนำเสนอรูปแบบการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีและข้อมูลพารามิเตอร์ ที่สำคัญจากการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณความเข้มข้นสารมลพิษอากาศ ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประเทศไทยมีการจัดการระบบข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลที่มีความพร้อมในหลายมิติอยู่แล้ว ดังนั้น ในสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีความรุนแรงอย่างมาก จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงควบคู่กับการพยากรณ์ก่อนการเกิดเหตุการณ์วิกฤตดังกล่าวถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะคุกคามต่าง ๆ เช่น การประกาศมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานได้จากที่บ้าน (work from home) ก่อนการเกิดภาวะวิกฤตอย่างน้อย 1 - 2 วัน โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์เป็นฐาน รวมถึงการสร้างความตระหนักของประชาชนให้เกิดการสร้างความรอบรู้สุขภาพ การดูแลตนเองในภาวะวิกฤต นอกจากนี้ เวทีการเสวนาในครั้งนี้ เป็นเวทีแสดงทัศนคติ มุมมองทางวิชาการ และการเสริมสร้างความตระหนักในประเด็นการป้องกันโรค (Health Prevention) ซึ่งถือเป็นมุมมองหนึ่งทางด้านสาธารณสุขยุคใหม่ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

ได้เห็นถึงแนวทางและความสำคัญของการดำเนินการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าการเกิดความรุนแรง

 

 

 

 

S__9101472.jpg
3/14/2023 2:38:05 PM
Size (KB)  :  265 KB
_DSC0159.JPG
3/14/2023 1:47:16 PM
Size (KB)  :  2,494 KB
_DSC0215.JPG
3/14/2023 2:00:00 PM
Size (KB)  :  2,887 KB
_DSC0230.JPG
3/14/2023 2:01:44 PM
Size (KB)  :  3,806 KB
_DSC0165.JPG
3/14/2023 1:36:37 PM
Size (KB)  :  3,371 KB
_DSC0210.JPG
3/14/2023 1:59:37 PM
Size (KB)  :  2,601 KB
_DSC0166.JPG
3/14/2023 1:37:01 PM
Size (KB)  :  2,573 KB
_DSC0146.JPG
3/14/2023 2:05:33 PM
Size (KB)  :  2,237 KB
_DSC0169.JPG
3/14/2023 1:37:29 PM
Size (KB)  :  3,327 KB
_DSC0205.JPG
3/14/2023 1:58:53 PM
Size (KB)  :  2,842 KB
_DSC0171.JPG
3/14/2023 10:43:26 AM
Size (KB)  :  11,351 KB
_DSC0174.JPG
3/14/2023 1:43:21 PM
Size (KB)  :  3,322 KB
_DSC0176.JPG
3/14/2023 1:43:41 PM
Size (KB)  :  2,899 KB
_DSC0203.JPG
3/14/2023 2:24:43 PM
Size (KB)  :  3,589 KB
_DSC0150.JPG
3/14/2023 2:27:58 PM
Size (KB)  :  102 KB
_DSC0189.JPG
3/14/2023 1:52:55 PM
Size (KB)  :  3,059 KB
_DSC0190.JPG
3/14/2023 1:53:15 PM
Size (KB)  :  2,434 KB
_DSC0193.JPG
3/14/2023 2:25:02 PM
Size (KB)  :  3,436 KB
_DSC0194.JPG
3/14/2023 2:25:11 PM
Size (KB)  :  3,021 KB
_DSC0196.JPG
3/14/2023 1:56:50 PM
Size (KB)  :  2,547 KB
_DSC0197.JPG
3/14/2023 1:56:59 PM
Size (KB)  :  3,768 KB
_DSC0219.JPG
3/14/2023 2:00:30 PM
Size (KB)  :  3,458 KB
_DSC0227.JPG
3/14/2023 2:01:27 PM
Size (KB)  :  2,653 KB
LINE_ALBUM_14 มีนาคม 2566_230314_3.jpg
3/14/2023 2:09:16 PM
Size (KB)  :  1,085 KB
Pages:     1