โครงการอบรมการจัดการกระบวนการความรู้เพื่อการจัดทำผลงานในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการความรู้เพื่อการจัดทำผลงานในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น วิทยากรโดย คุณนิตยา แสวงวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) คุณพัชราภรณ์ ชูส่งแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และคุณฐิติลักขณ์ สว่างศรี นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางสายอาชีพต่อไป ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

4.jpg
3/30/2023 2:26:11 PM
Size (KB)  :  337 KB
12.jpg
3/30/2023 2:26:05 PM
Size (KB)  :  80 KB
11.jpg
3/30/2023 2:26:09 PM
Size (KB)  :  229 KB
8.jpg
3/30/2023 2:26:28 PM
Size (KB)  :  151 KB
1.jpg
3/30/2023 2:26:30 PM
Size (KB)  :  332 KB
2.jpg
3/30/2023 2:26:23 PM
Size (KB)  :  216 KB
7.jpg
3/30/2023 2:26:08 PM
Size (KB)  :  106 KB
3.jpg
3/30/2023 2:26:17 PM
Size (KB)  :  154 KB
5.jpg
3/30/2023 2:26:33 PM
Size (KB)  :  168 KB
6.jpg
3/30/2023 2:26:19 PM
Size (KB)  :  218 KB
9.jpg
3/30/2023 2:26:15 PM
Size (KB)  :  287 KB
10.jpg
3/30/2023 2:26:21 PM
Size (KB)  :  208 KB
13.jpg
3/30/2023 2:26:13 PM
Size (KB)  :  299 KB
Pages:     1