ประชุมหารือแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย พร้อมด้วยบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ กล่าวเปิดการประชุม และสรุปผลผลการประชุมหารือแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค.ศ. 2024 – 2028 โดย นางบัวสะหวัน ไซปันยา กรมจัดตั้งและพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว นำเสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และดำเนินการประชุมโดย พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ

 

ขอบคุณภาพข่าว :

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 

 

1.jpg
3/30/2023 3:18:17 PM
Size (KB)  :  567 KB
5.jpg
3/30/2023 3:18:02 PM
Size (KB)  :  281 KB
3.jpg
3/30/2023 3:18:04 PM
Size (KB)  :  449 KB
16.jpg
3/30/2023 3:18:07 PM
Size (KB)  :  420 KB
2.jpg
3/30/2023 3:18:11 PM
Size (KB)  :  383 KB
4.jpg
3/30/2023 3:18:24 PM
Size (KB)  :  541 KB
6.jpg
3/30/2023 3:18:00 PM
Size (KB)  :  656 KB
7.jpg
3/30/2023 3:18:15 PM
Size (KB)  :  482 KB
8.jpg
3/30/2023 3:18:13 PM
Size (KB)  :  486 KB
9.jpg
3/30/2023 3:18:28 PM
Size (KB)  :  561 KB
10.jpg
3/30/2023 3:18:05 PM
Size (KB)  :  467 KB
11.jpg
3/30/2023 3:18:09 PM
Size (KB)  :  454 KB
12.jpg
3/30/2023 3:18:20 PM
Size (KB)  :  437 KB
15.jpg
3/30/2023 3:18:26 PM
Size (KB)  :  435 KB
13.jpg
3/30/2023 3:18:18 PM
Size (KB)  :  463 KB
Pages:     1