หารือแลกเปลี่ยนในการพัฒนารูปแบบการศึกษาวิจัยและโอกาสในการพัฒนา International Journal และ Occupational Health Clinic

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมเข้าเยี่ยมชม และหารือแลกเปลี่ยนในการพัฒนารูปแบบการศึกษาวิจัยและโอกาสในการพัฒนา International Journal และ Occupational Health Clinic ณ Faculty of Medicine Universiti Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

 

………………………

 

On March 16, 2023, the management team from Mahidol University, Faculty of Public Health, represented by Assoc. Prof. Dr. Sarawut Thepanondh, Dean, discussed and exchanged knowledge on managing the Asia-Pacific Journal of Public Health (APJPH) and brought the journal into the Scopus database. A study visit was then organized for the Occupational Health Clinic at the Faculty of Medicine, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

 

3.jpg
3/30/2023 4:16:41 PM
Size (KB)  :  193 KB
2.jpg
3/30/2023 4:16:42 PM
Size (KB)  :  327 KB
1.jpg
3/30/2023 4:16:44 PM
Size (KB)  :  175 KB
Pages:     1