อบรมหลักสูตร “Thai Health System and Universal Health Coverage”

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวรรณ ยอดไม้ ภาควิชาอนามัยครอบครัว Assoc. Prof. Takashi Yamano, Visiting Professor และ Distinguished Professor Lai Wan Hooi, Visiting Professor เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร “Thai Health System and Universal Health Coverage” จาก School for International Training ศูนย์ประจำประเทศอินเดีย จากนั้น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดี กล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

On March 2, 2023, from 10:00 am - 12:00 pm, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, concluded the program entitled "Thai Health Sytem and Universal Health Coverage", attended by students from the School for International Training. The session began with students giving a presentation on the learning outcomes from their lectures and field visits, followed by a discussion among the group with feedback from attending professors - Asst. Prof. Dr. Korawan Yodmai, Department of Family Health, MUPH; Assoc. Prof. Takashi Yamano, Visiting Professor, Wakayama Medical University; and Prof. Dr. Lai Wan Hooi, Visiting Professor, Swinburne University of Technology. Each participant received a certificate for successful completion of the training program.

 

 

 

1.jpg
3/17/2023 3:21:03 PM
Size (KB)  :  117 KB
2.jpg
3/17/2023 3:21:13 PM
Size (KB)  :  283 KB
3.jpg
3/17/2023 3:21:18 PM
Size (KB)  :  207 KB
4.jpg
3/17/2023 3:21:26 PM
Size (KB)  :  439 KB
5.jpg
3/17/2023 3:21:06 PM
Size (KB)  :  387 KB
6.jpg
3/17/2023 3:21:11 PM
Size (KB)  :  300 KB
7.jpg
3/17/2023 3:21:21 PM
Size (KB)  :  342 KB
8.jpg
3/17/2023 3:21:16 PM
Size (KB)  :  379 KB
9.jpg
3/17/2023 3:21:09 PM
Size (KB)  :  295 KB
10.jpg
3/17/2023 3:21:28 PM
Size (KB)  :  343 KB
11.jpg
3/17/2023 3:21:31 PM
Size (KB)  :  320 KB
12.jpg
3/17/2023 3:21:33 PM
Size (KB)  :  360 KB
13.jpg
3/17/2023 3:21:24 PM
Size (KB)  :  306 KB
Pages:     1